MECHANIZMUS ÚČINKU

Medzinárodný multidisciplinárny kongres EUROGIN 2016, ktorý bol usporiadaný od 15. do 18. júna v Salzburgu v Rakúsku, sa zameral ako na jednu z hlavných tém, na infekciu ľudským papilomavírusom ( HPV ) a s ním spojených nádorov.

PREVENCIA PREKANCERÓZNYCH LÉZIÍ

Je dobre popísaná skupina žien, ktoré sa dajú označiť ako chronické nosičky infekcie HPV, u ktorých bola neúspešná obvyklá prirodzená eliminácia vírusovej infekcie. Tieto ženy sú považované za vysoko rizikové pre skorý vývoj prekanceróznych lézií na krčku maternice. Tieto HPV pozitívne ženy ( s prítomnosťou vírusu HPV v cervikálnom alebo análnom hliene ) nie sú nutne infikované. Vlastná infekcia predstavuje ďalší krok v prítomnosti vírusu, to znamená, že HPV už prenikol do buniek cervikálneho epitelu a kolonizuje ho. Odborníci diskutujú o štyroch okolnostiach, ktoré môžu byť spojené s odstránením alebo perzistenciou (zotrvaním) infekcie HPV a schopnosťou HPV kolonizovať bunky krčka maternice.

Najlepšie popísanou premennou, ktorá je asociovaná s rizikom rozvoja nádorového bujnenia, je genotyp vírusu HPV. Genotypy HPV 16 a HPV 18 sú v tomto ohľade najrizikovejšie.

Imunitný status infikovanej ženy je ďalším premenným faktorom. Je dobre podložené, že u imunokompromitovaných žien je veľké riziko rozvoja lézií na krčku maternice typu 3 spojené s infekciou HPV. Súčasné údaje poukazujú, že je tu dôležitá korelácia medzi stavom imunity žien a pretrvávaním vysoko rizikového kmeňa HPV genotypu. Môže sa predpokladať, že zlepšenie lokálnej imunitnej obrany na miestach sliznice, na ktorých pôsobí HPV, umožní odstránenie infekcie vírusom HPV.

– Veľmi podstatnú úlohu v účinnej obrannej reakcii proti vírusu HPV zaisťuje celkové „ vaginálne zdravie“. Vaginálne ( pošvové ) zdravie, ktoré je významne určené osídlením pošvového kompartmentu normálnym mikrobiómom. Dysbióza vaginálneho mikrobiómu podmieňuje progresiu infekcie HPV smerom k nádorovému bujneniu.

Histologická štruktúra ektocervixu . Ľudské papilovírusy vyžadujú pre svoju integráciu bunky, ktoré sú mitoticky aktívne. Epitelové bunky, nachádzajúce sa v tzv. „transformačnej zóne“ krčka maternice, ktoré sú v metaplastickom / reepitelizačnom procese, spĺňajú túto podmienku a sú teda ideálnou bránou pre vstup vírusu HPV. V kontraste tomu dobre epitelizovaný krčok, pokrytý skvamóznym epitelom a s veľmi malou alebo dokonca neexistujúcou transformačnou zónou, neposkytuje potrebné mikroprostredie pre kolonizáciu vírusom HPV.

Môžeme teda uzavrieť, že pozitívne zásahy, do troch vyššie uvedených okolností pri infekcii vírusom HPV, môžu predstavovať novú preventívnu stratégiu ako zabrániť vzniku prekanceróznych lézií u HPV pozitívnych žien.

Figure 1. Adapted from A. Amador-Molina Viruses 2013, 5, 2624-2642; doi:10.3390/v5112624
Cieľom tejto stratégie je predovšetkým znížiť zápalovú odpoveď v bunkách epitelu krčka.

Figure 2. Adapted from Maria Kyrgiou Translational Research DOI: (10.1016/j.trsl.2016.07.004)
Pošvová mikroflóra zohráva funkčnú úlohu v primoinfekcii i pri pretrvávaní infekcie vírusom HPV.

Figure 3.
Metaplastický skvamózny epitel vychádza z diferenciácie a bujnenia zárodočných buniek a je optimálnym terčom pre vstup infekcie vírusu HPV

ÚČINOK VAGINÁLNEHO GÉLU, OBSAHUJÚCEHO CORIOLUS VERSICOLOR
NA EPITELIZÁCIU KRČKA MATERNICE, POŠVOVÉHOMIKROBIÓMU A POŠVOVÉHO ZDRAVIA: PILOTNÁ ŠTÚDIA

Výsledky nedávneho výskumu realizovaného v Španielsku, ktorý spočíval vo vaginálnej aplikácii gélu obsahujúceho Coriolus versicolor, prezentoval Dr. Damian Dexeus z Women’s Carmona Dexeus ako prednášku zaradenú v sekcii „Nové pohľady na molekulárnu biológiu a biomarkery“.

Papilocare je zdravotnícka pomôcka II triedy vo forme vaginálneho gélu. Tento gél obsahuje kyselinu hyalurónovú, ß- glukán z huby Coriolus versicolor ( Trúdnikovec pestrý ) a extrakty z rastliny Centella asiatica, Azadirachta indica – Neem (Zederach indický ), Aloe Vera a niektorých ďalších. Niektoré z týchto zložiek sú vo forme niozómov a fytozómov. Táto lieková forma charakteru nanočastíc umožňuje ich aplikáciu s cieľom zvlhčenia a reparácie vaginálnej sliznice.

Koncept „pošvového zdravia“, ktorý je charakterizovaný ako stav, v ktorom vagína udržuje svoje fyziologické vlastnosti a vaginálny mikrobióm zodpovedá biologickému veku ženy, bol formulovaný len nedávno. Zároveň zahŕňa klinicky asymptomatické zdravie ženy. Bolo preukázané, že aj u týchto klinicky asymptomatických zdravých žien sa dajú nájsť alternatívy v epitelizácii krčka maternice a dysbióza vaginálnej mikroflóry. Cieľom pilotnej štúdie, ktorú predstavil dr. Dexeus, bolo zhodnotiť efekt vaginálnej aplikácie gélu Papilocare na epitelizáciu krčka maternice, vaginálneho mikrobiómu a ďalších parametrov pošvového zdravia u asymptomatických žien.

Išlo o otvorenú prospektívnu štúdiu, ktorá zahrňovala pacientky medzi 18 až 45 rokov bez symptómov a vaginálnych zmien s normálnym hodnotením steru podľa Papanicolau, ktoré boli vyšetrené počas rutinnej gynekologickej kontroly. Každá pacientka dostala inštrukcie, aby si aplikovala Papilocare gél každý deň pred spaním v 12 po sebe nasledujúcich dňoch.

Stupeň epitelizácie krčka maternice bol hodnotený kolposkopicky a bol lekárom zaradený za použitia Likertovej škály ( 1 = ťažká ektopia a krvácanie až 5 = bez ektopie ). Vaginálna mikroflóra bola hodnotená za použitia testu „ vaginálny status“, ktorý bol vyvinutý na Inštitúte pre mikrobiológiu Univerzity Herborn v Nemecku a výsledky testu boli hodnotené investigátorom s využitím 5 stupňovej škály, kde 1= veľmi ťažké narušenie mikrobiómu so zhoršením vo všetkých hodnotených mikrobiálnych druhoch až 5 = normálny mikrobióm. Takisto bol vypočítaný tzv. Bachmanov index vaginálneho zdravia (BVV). Všetky hodnotenia boli vykonané pred zahájením a 12 dní po aplikácii vaginálneho gélu Papilocare.

Vyhodnotených bolo celkom 21 pacientiek ( priemerný vek 32,6 rokov, vekové rozmedzie 20 – 43 rokov ). Pozorované bolo zlepšenie epitelizácie sliznice krčka maternice. Priemerné kolposkopické skóre sa zlepšilo o 43 % v porovnaní s východiskovou hodnotou ( 3,09; východiskové vs. 4,42 konečné, p < 0,0001). Na konci štúdie 95,3 % pacientiek malo zlepšený stupeň epitelizácie a maximálne skóre 5 bolo pozorované u 11 z 21 liečených žien ( Fig. 2,3 ).

Figure 2.

Efekt Papilocare® na cervikálnu
reepitelizáciu.

APLIKÁCIA VAGINÁLNEHO GÉLU PAPILOCARE VIEDLO U 95 % PACIENTOK K ZLEPŠENIU STUPŇA EPITELIZÁCIE KRČKA MATERNICE A 55 % Z NICH DOSIAHLO NORMÁLNY STAV.

Figure 3.

Kolposkopické vyobrazenie 3 pacientok pred a po aplikácii Papilocare ukazujú zmeny v epitelizácii krčka maternice.

REFERENCIE

  • Castellsagué X, Iftner T, Roura E, Vidart JA, Kjaer SK, Bosch FX et al. Prevalence and genotype distribution of human papillomavirus infection of the cervix in Spain: the CLEOPATRE study. J Med Virol. 2012;84:947-56.
  • Moscicki AB, Schiffman M, Burchell A, Albero G, Giuliano AR, Goodman MT et al. Updating the natural history of human papillomavirus and anogenital cancers. Vaccine. 2012; 30Suppl 5:F24-33.
  • Torné A, del Pino M, Cusidó M, Alameda F, Andia D, Castellsagué X et al. Guía de Cribado del Cáncer de Cuello de Útero en España, 2014. Prog Obstet Ginecol 2014; 57(Supl. 1):1-53.
  • Reid JL, Wright TC Jr, Stoler MH, Cuzick J, Castle PE, Dockter J. et al. Human Papillomavirus Oncogenic mRNA Testing for Cervical Cancer Screening: Baseline and Longitudinal Results From the CLEAR Study. Am J Clin Pathol. 2015; 144:473-83.
  • Curso de Colposcopia de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia. Disponible en http://www.aepcc.org/ Acceso: 07/09/15.
  • Egawa N, Egawa K, Griffin H and Doorbar J. Human Papillomaviruses: Epithelial Tropisms and the Development of Neoplasia. Viruses. 2015; 7:3863-90.
  • Palacios S.: Pilot study to evaluate the effect of a Coriolus versicolor based vaginal gel on the epithelialization of the cervix lesions. Poster. 30th International Papillomavirus Conference. Septiembre 17-21, 2015. Lisboa. Portugal.